Quản trị doanh nghiệp Vtiger

 • Công nghệ: React Native, ReactJS, NodeJS
 • Khách hàng: VN
 • Mô tả: Custum hệ thống CRM theo yêu cầu dựa trên core của Vtiger
  • Quản lý Sale bán hàng
  • Quản lý hỗ trợ
  • Quản lý nhân sự
  • Developer
  • Helpdesk
  • Communication
  • Sales
  • Integration
  • Productivity
  • Marketing
  • Analytics